Skip to main content

Seniorklubbens vedtægter

 • § 1 Navn og hjemsted

  Foreningens navn: Seniorklubben
  Foreningens hjemsted: Hjortespring Golfklub

 • § 2 Formål

  Seniorklubbens formål er at skabe et socialt netværk og et fællesskab for seniorer, såvel
  for enlige som par.

  Det gør vi ved:

  • at lave golfturneringer og arrangementer
  • at lægge stor vægt på det sociale samvær
  • at opfordre til den gode tone medlemmerne imellem
  • at matcher sammensættes med fokus på, at medlemmerne i løbet af en sæson møder
   flest mulige medspiller på tværs af køn og handicap.
 • § 3 Medlemskab

  Enhver, der er fyldt 60 år, som har fuldt- eller hverdagsmedlemsskab af Hjortespring Golfklub og er godkendt til spil på Hjortespringbanen, kan optages i klubben.

 • § 4 Kontingent

  Årligt kontingent fastsættes af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen.
  Kontingent betales hvert år i perioden fra generalforsamlingen til 15. april, og dækker
  perioden 1. maj – 30. april.
  Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den 15. april, betragtes som udmeldt af
  seniorklubben.

 • § 5. Bestyrelse

  Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer og
  sekretær.
  I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 • § 6. Generalforsamling

  Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
  Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling skal ske på mail med mindst 4 ugers varsel.
  Stk. 3: Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14
  dage før generalforsamlingen.
  Stk. 4: Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes på mail til medlemmerne senest
  7 dage før generalforsamlingen.
  Stk. 5: Bestyrelsen er ansvarlig for at der foreligger et godkendt referat fra den ordinære
  generalforsamling, og at det gøres tilgængelig for medlemmerne senest en måned
  efter generalforsamlingens afholdelse.
  Stk. 6: Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser
  træffes ved simpelt flertal. Dette gælder også vedtægtsændringer samt ophævelse
  af foreningen. Ved ophævelse tilfalder eventuel formue Hjortespring Golfklubs
  juniorer

 • § 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning for året der er gået
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden 1. jan. – 31. dec. til godkendelse
  4. Forslag til årskontingent til godkendelse
  5. Forslag til budget til godkendelse
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Forslag fra medlemmerne
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
 • § 8. Ekstraordinær generalforsamling

  Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
  indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer
  skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne,
  som kræves behandlet.
  Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er
  modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel. Regler for indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder som for ordinær
  generalforsamling.

Vedtaget 15. marts 2018 – med ændringer 14. marts 2019,  17. marts 2022, 16. marts 2023 samt 14. marts 2024.